Privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Hos Fonden Det Københavnske Asylselskab ERF har vi undertiden brug for personoplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver.
Vi bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver.

Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Det er et ansvar, vi tager alvorligt.

I denne privatlivspolitik kan du læse mere om personoplysninger og om, hvordan vi bruger dem i vores daglige arbejde.

Hvem er vi?

Fonden Det Københavnske Asylselskab ERF er dataansvarlig for de behandlinger vi foretager os af dine personoplysninger, og du kan kontakte os ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

Fonden Det Københavnske Asylselskab ERF
Østbanegade 11, kld.
2100 København Ø

CVR-nr.: 21016411
Telefon: 3131 3946
E-mail: post@asylselskabet.dk

 

Hvad er vores formål med behandling af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger ifm. ansøgning og ansættelse i fondens regi.

Hvilke personoplysninger har vi brug for?

Som erhvervsdrivende fond kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver:

KategoriBeskrivelse
Almindelige ikke fortrolige personoplysningerAdresserNavnFødselsdatoAnden information  
Almindelige fortrolige personoplysningerCPR-nummer 
Følsomme personoplysninger*Helbred 

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Som led i vores daglige drift modtager vi personoplysninger fra flere kilder:

  • Kommune, myndigheder og virksomheder

Hvis vi indsamler eller modtager oplysninger om dig fra andre, der ligger ud over ovennævnte oplysninger bliver du oplyst herom særskilt.

Hjemmel

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, findes i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
Det er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

  • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e
  • Databeskyttelsesforordningen, artikel 9, stk. 2, litra f
  • Databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1.

Ifølge reglerne i databeskyttelseslovgivningen må vi registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt, og kun som led i vores arbejde. Vi skal desuden opbevare sagens oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler mv.

Ud over de ovenfor nævnte bestemmelser, kan vores behandling af dine personoplysninger i nogle tilfælde ske på baggrund af særlige regler. Når der findes sådanne særlige reger, følger vi naturligvis også disse.

Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

Når personoplysninger er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver, skal vi ikke have dit samtykke.

Vi skal dog have samtykke i særlige tilfælde, for eksempel hvis vi ønsker at bruge et portrætbillede af dig på vores hjemmeside. Vi beder om dit samtykke i de situationer, hvor det er nødvendigt, før vi foretager den pågældende behandling.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i første afsnit.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og naturligvis kun, når det er lovligt.

Vi kan for eksempel overlade persondata til vores databehandlere (eksterne leverandører).  De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger, at de kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner.

Vi kan videregive personoplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer. Det kan vi for eksempel gøre:

  • ved høring efter forvaltningsretlige krav
  • ved fremsendelse af en afgørelse, eller notater til brug for en afgørelse
  • ved indberetning til myndigheder, fx Skat

I en række tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden. Det kan for eksempel ske ved vores offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger på vores hjemmeside mv. Det kan for eksempel ske udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Vi kan bekræfte, at vi ikke overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS (tredjelande).

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i. 

På enkelte områder kan der være en kortere eller en længere slettefrist:

  • Længere slettefrist kan forekomme grundet lovkrav, hvis det er nødvendigt for løsningen af myndighedsopgaver.

Dine rettigheder

Ud over vores oplysningspligt, som er håndteret i denne privatlivspolitik, har du efter databeskyttelses-forordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt i dine oplysninger

Du har ret til at blive oplyst om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål, samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad vi anvender dine personoplysninger til.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har en ret til at bede om dokumentation for, at vores retsstilling har større betydning end din retstilling som borger/registreret.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at få udleveret personoplysninger, som behandles om dig, såfremt oplysninger er indsamlet på grundlag af et samtykke eller en kontrakt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Dine klagemuligheder

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller klage over vores håndtering af dine personoplysninger. Hvis du er utilfreds med vores svar på din henvendelse, har du også mulighed for at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk